PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MG SƠN CA                                                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
   Số:      /KH – MG.SC                                                   Cam Tân, ngày      tháng 08 năm 2017
                                                           
                                          KẾ HOẠCH THU CÁC KHOẢN TIỀN ĐẦU NĂM
                                                           TRƯỜNG MG SƠN CA
                                                           Năm học: 2017-2018
I. THU THEO QUY ĐỊNH    
       
STT NỘI DUNG THU SỐ TIỀN  
1 Thu học phí học kỳ 1 (T9+10+11+12) 180.000  
CỘNG 180.000  
II. THU GIÚP CÁC KHOẢNG KHÁC    
       
STT NỘI DUNG THU SỐ TIỀN  
1 Bảo hiểm tai nạn(1 năm) 100.000  
       
CỘNG 100.000  
III. CÁC KHAONGR THU BÁN TRÚ    
       
STT NỘI DUNG THU SỐ TIỀN  
1 Tiền ăn bán trú một ngày: 20.000đ/ ngày 20.000  
2 Nước uống + giấy vệ sinh + Chất đốt+ tẩy rửa/tháng 40.000  
3      
Cộng 60.000  
       
    HIỆU TRƯỞNG
     
       
       
        Bùi Thị Túy