PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   TRƯỜNG MG SƠN CA                               Số:           /KH-MG.SCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc      Cam Tân, ngày        tháng 8 năm ...