PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG MG SƠN CA                                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc       Số:   ...